Úradný preklad

úradný preklad = súdny preklad = preklad s pečiatkou = preklad s okrúhlou pečiatkou = overený preklad = úradne overený preklad

Ako objednať

Som úradná prekladateľka v rámci kombinácie slovenský/anglický jazyk.

Čo potrebujete vedieť pred objednaním súdneho prekladu

Súčasťou úradného prekladu je originálny text vo východiskovom jazyku. Tento text je potrebné do úradného prekladu zviazať, stane sa neoddeliteľnou súčasťou konečnej verzie prekladu. Preto si pred tým, než mi poskytnete originálny text, musíte overiť u inštitúcii, ktorej preklad odovzdáte, či vyžaduje originálny dokument, jeho osvedčenú kópiu alebo len obyčajnú kópiu.

1. VIAZANIE S ORIGINÁLOM DOKUMENTU

S originálnym dokumentom sa väčšinou viažu preklady výpisu z registra trestov alebo matričných dokumentov (rodný list, sobášny list), teda dokumentov s časovo obmedzenou platnosťou alebo ktorých opätovné vystavenie nie je nákladné. V tomto prípade je potrebné, aby ste mi originálnu listinu doručili osobne alebo zaslali poštou/ kuriérom.

2. VIAZANIE S NOTÁRSKY OSVEDČENOU KÓPIOU

V prípade diplomov, vysvedčení, certifikátov a iných dokumentov, ktorých opätovné vystavenie je spojené s vysokými nákladmi a zbytočnými byrokratickými procesmi sa prekladateľovi poskytuje notársky overená kópia dokladu. Aj v tomto prípade je nutné, aby ste mi notársky overenú kópiu doručili osobne alebo ju zaslali poštou/ kuriérom.

Ak sa chystáte úradný preklad použiť v zahraničí, je potrebné o tom vopred upovedomiť notára, keďže by sa pod toto osvedčenie mal podpísať výlučne on, a nie jeho zástupca alebo koncipient.

Úradný prekladateľ prekladá v tomto prípade aj text notárskeho overenia so všetkými jeho súčasťami (kolky, pečiatky).

3. VIAZANIE S OBYČAJNOU (NEOSVEDČENOU) KÓPIOU

Ak inštitúcia, ktorej preklad odovzdávate, nevyžaduje originál ani osvedčenú kópiu, stačí ak pošlete východiskový dokument naskenovaný alebo odfotený mailom, ten si vytlačím a konečný preklad si môžete prevziať osobne alebo vám ho zašlem poštou, či kuriérom.

Cena

Podľa Vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov patrí úradnému prekladateľovi odmena vo výške

19,92 € za normostranu

To je orientačná cena jednej normostrany odborného prekladu. V prípade dokumentov, ktoré archivujem v databáze alebo ktoré sa častejšie opakujú, je možné poskytnúť zľavu.

Na vypracovanie cenovej ponuky potrebujem text najprv vidieť. Zašlite mi váš dokument vyplnením on-line formulára alebo mailom (najlepšie v editovateľnom formáte) a uveďte, prosím, nasledovné: východiskový jazyk, cieľový jazyk, termín vyhotovenia, tel. kontakt v prípade otázok z mojej strany a prevedenie textu na preklad (originálny dokument, notársky osvedčená kópia dokumentu alebo obyčajná kópia dokumentu).

Aký je rozdiel medzi klasickým prekladom a úradným prekladom?

Klasický neúradný preklad môže vykonať akýkoľvek, či už viac, či menej fundovaný prekladateľ.

Úradný preklad môže vykonať výlučne úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad navyše pozostáva zo štyroch častí: úvodnej časti s označením „preklad“, originálu, prekladu a prekladateľskej doložky. Jednotlivé časti sú zošité trikolórou a opatrené nálepkou a okrúhlou pečiatkou.

Aký je rozdiel medzi úradným prekladom a notárskym osvedčením/overením?

Úradný preklad vypracúva úradný prekladateľ, ktorý pečiatkou úradného prekladateľa potvrdzuje, že preklad súhlasí s originálom.

Notárske overenie vykonáva notár, ktorý svojou pečiatkou osvedčuje, že kópia listiny sa zhoduje s originálom.

Čo sa úradne prekladá?

  • certifikáty, vysvedčenia, diplomy
  • matričné dokumenty – rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy
  • súdne rozhodnutia
  • zmluvy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra
  • iné dokumenty

Kvalifikácia

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odborného minima udelené Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline

Osvedčenie o vyhovení v rámci odbornej skúšky prekladateľa v odbore anglický jazyk udelené Tlmočníckym ústavom v Košiciach

Referencie

Ing. Michaela Padúchová – stewardka v Emirates Airlines
Pred nástupom do práce v Saudskej Arábii som potrebovala úradne preklady rodných listov a niekoľkých lekárskych správ. Preklady boli vypracované včas a v dostatočnej kvalite, aby som bola do zamestnania prijatá. V prípade potreby expresných prekladov som sa stretla s ústretovosťou a promptnosťou.

MUDr. Matúš Kuniak – neurochirurg v Univerzitnej Nemocnici v Bratislave
Súčasťou dokumentácie, ktorú bolo potrebné predložiť pred nástupom na niekoľkomesačné odborné stáže v Anglicku a USA boli preklady diplomu a rôznych potvrdení o vykonávaní lekárskej praxe. Preklady od Ing. Weiterschütz boli porovnateľné s prekladmi, ktoré som si dal vypracovať v Medzinárodnej prekladateľskej kancelárii v Londýne. Cena bola samozrejme prijateľnejšia, bez úbytku kvality a bez zdĺhavého čakania. Vrelo Ing. Weiterschütz odporúčam, akékoľvek ďaľšie preklady, ktoré budem potrebovať, celkom určite nechám vyhotoviť v jej kancelárii.

Objednávka

Objednávka sa stáva záväznou až po písomnom potvrdení ceny a termínu dodania

Typ prekladu:

Z jazyka:

Do jazyka:

Spôsob dodania prekladu:

Požadovaný termín vyhotovenia (dátum, hodina, bežný termín):

Ak nemáte preferovaný termín, berie sa do úvahy bežný termín bez expresného príplatku

Najhrajte dokument na preklad (maximálna veľkosť súboru je 4Mb, ak máte viac súborov použite ďalšie nahrávacie políčka):
Faktúračné údaje

Ak ste súkromna osoba, vyplňte len meno a adresu

Názov firmy alebo živnosti:

Meno a priezvisko:

Ulica, č. d.:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Email:

Poznámky, špeciálne požiadavky: