Máte otázky?

Prečo potrebujete najprv vidieť text?

Text potrebujem vidieť najmä z dôvodu stanovenia rozsahu textu (počet normostrán), náročnosti z terminologického hľadiska, opakovania v texte, ktoré môže konečnú cenu znížiť a pre posúdenie čitateľnosti textu. Vypracujem vám cenovú ponuku, na základe ktorej sa jednoducho rozhodnete.

Čo je to normostrana?

Normostrana je základná merná jednotka, ktorá sa používa na výpočet ceny prekladu. Jedna normostrana predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier. Počet znakov vygeneruje akýkoľvek textový editor (napr. Microsoft Word nasledovnou cestou: Menu → Nástroje → Počet slov → Znaky vrátane medzier). Vydelením tohto počtu znakov číslom 1800 získate počet normostrán textu.

Je cena na základe cenovej kalkulácie konečná?

Áno, cena uvedená v cenovej kalkulácii je nemenná a nezvýši sa ani v prípade, že je konečný text dlhší ako východiskový.

Aký je rozdiel medzi klasickým prekladom a úradným prekladom?

Klasický neúradný preklad môže vykonať akýkoľvek, či už viac, či menej fundovaný prekladateľ.

Úradný preklad môže vykonať výlučne úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad navyše pozostáva zo štyroch častí: úvodnej časti s označením „preklad“, originálu, prekladu a prekladateľskej doložky. Jednotlivé časti sú zošité trikolórou a opatrené nálepkou a okrúhlou pečiatkou.

Aký je rozdiel medzi úradným prekladom a notárskym osvedčením/overením?

Úradný preklad vypracúva úradný prekladateľ, ktorý pečiatkou úradného prekladateľa potvrdzuje, že preklad súhlasí s originálom.

Notárske overenie vykonáva notár, ktorý svojou pečiatkou osvedčuje, že kópia listiny sa zhoduje s originálom.

Čo sa úradne prekladá?

  • certifikáty, vysvedčenia, diplomy
  • matričné dokumenty – rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy
  • súdne rozhodnutia
  • zmluvy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra
  • iné dokumenty