SUPERLEGALIZÁCIA (vyššie overenie listín)

je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Verejná listina sa osvedčuje vo viacerých etapách. Obvodný úrad osvedčuje matričné doklady vydané matričnými úradmi v územnej pôsobnosti obvodného úradu. POSTUP PRI VYŠŠOM OVERENÍ (SUPERLEGALIZÁCII) MATRIČNÝCH DOKLADOV originálny matričný doklad vydá príslušná matrika podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí obvodný úrad takto osvedčený […]

APOSTILLE

Je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagsky dohovor). Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizaciu. V Slovenskej republike tento dohovor nadobudol platnosť 18. februára 2002. Pristúpenie SR k Haagskemu dohovoru zjednodušuje podmienky použitia verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného […]

Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v Európskej únii

Od 16. februára 2019 sa začne v Európskej únii uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstráni administratívna záťaž pre občanov súvisiaca napr. s apostiláciou alebo zabezpečovaním overených prekladov niektorých verejných listín. Pri uplatňovaní základných slobôd – voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ktoré majú spoločne uľahčiť  vnútorný trh EÚ  dochádza často k predkladaniu verejných listín vydaných […]

Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

491/2004 Z.z.   VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/ 2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: Predmet […]

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

382/2004 Z.z.   ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, […]

Koľkokrát sa ešte začnem učiť cudzí jazyk?

Ak sa každoročne vaše novoročné predsavzatie opakuje, asi niekde robíte chybu. Alebo ste si dali príliš náročný cieľ. V každom prípade, ak začínate s cudzím jazykom každý rok odznova, je načase si povedať: „raz a navždy sa to naučím“ Zdroj: www.aktuality.sk Máme cieľ. A cesta? Gratulujeme. Práve ste sa rozhodli, že sa naučíte cudzí jazyk. Máte teda merateľný cieľ a ak […]